Σχετικά με το εργαστήριο

To Εργαστήριο «Ευφυούς Βιομηχανικού Μετασχηματισμού και Πληροφοριακών Συστημάτων» του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, της Σχολής Μηχανικών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ιδρύθηκε με την υπ. αριθμ. Πρωτ. ΔΦ 2.1/24548/15-12-2021 Πράξη του Προέδρου της Διοικούσας και η ίδρυση αναρτήθηκε στο σχετικό ΦΕΚ 6742/31-12-2021. Το Εργαστήριο «Ευφυούς Βιομηχανικού Μετασχηματισμού και Πληροφοριακών Συστημάτων» θα προάγει και θα ενισχύει την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων-Ερευνητών του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) και θα είναι αρωγός στη δημιουργία νέων ερευνητικών κατευθύνσεων καθώς και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ μελών Δ.Ε.Π. άλλων συγγενικών Εργαστηρίων, τόσο του ΔΙΠΑΕ όσο και άλλων ΑΕΙ. Παράλληλα θα στοχεύει στην συνεργασία με μέλη Δ.Ε.Π. από άλλα Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος αλλά και με μέλη ΔΕΠ από άλλα τριτοβάθμια ιδρύματα της Ελλάδος και του εξωτερικού. Ταυτόχρονα, στο εργαστήριο θα εκπονούνται ερευνητικές διπλωματικές εργασίες από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, προάγοντας την απόκτηση ερευνητικής εμπειρίας από τους φοιτητές, βοηθώντας στην διάχυση της γνώσης.

Περιγραφή Δραστηριοτήτων

Δραστηριότητες Ερευνητικού Εργαστηρίου


  • Μελέτη πληροφοριακών συστημάτων σε όλο το φάσμα της βιομηχανίας και της διοίκησης. 
  • Μελέτη εφαρμογών βιομηχανικής πληροφορικής που περιλαμβάνουν εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα. 
  • Μελέτη της εφαρμογής αυτόνομων συστημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση των αυτόνομων οχημάτων σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας 
  • Μελέτη τεχνολογιών Γεωργίας Ακριβείας και Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Αγροδιατροφή (Digital Agricultural Tecnologies- DATs and Agricultural Knowledge and Innovation Systems-AKIS) υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας. 
  • Μελέτη των τεχνολογικών επιπτώσεων σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο